Solkysten
AAEstates
Læs Solkysten
BoConcept Mijas
Bolig-udland
SOLKYSTEN - September 2012
Flyt til Spanien: Manglende dobbeltbeskatningsaftale betyder ikke dobbeltbeskatning
I modsætning til Frankrig modregner Spanien pensionisternes skat i Danmark
Af økonomo Martin Davidsen
Advokatkontoret Mona Davidsen
martin@monadavidsen.com


Efter finanskrisen er boligpriserne i Spanien faldet meget, og markedet var i en periode nærmest tilfrosset, dels på grund af sælgernes for høje prisforventninger, dels som en følge af ringere finansieringsmuligheder. Det ser imidlertid ud til at lysne, især på Costa del Sol, hvor der fortsat er mange udenlandske købere i markedet. Sælgerne er nu begyndt at se realiteterne i øjnene og tilpasser udbudspriserne til det aktuelle prisniveau. Samtidig er bankerne, efter påbud fra den spanske regering, i fuld gang med at få deres balancer til at være retvisende i forhold til de aktuelle markedspriser. Det sker bl.a. ved, at man udbyder store porteføljer af boliger, der er overtaget efter konkursramte byggeselskaber. Disse boliger udbydes ofte med et nedslag på 40-50 % i forhold til de oprindelige priser. Mange nye købere har derfor fattet fornyet interesse for at ”samle op” på dette prisniveau.

Spørgsmålet om tilflytning
Ved køb af en bolig i Spanien ind­går der for en del af boligkøberne også overvejelser om at flytte til Spanien på mere permanent basis.  Det sker nu oftere end tidligere i 55-60 års alderen i forbindelse med selvpensionering eller ved overgang til efterløn og /eller offentlig pension.

Tidligere kunne man tage sine danske pensioner med til Spanien og lade dem beskatte i Spanien til en skat, der ofte var under det halve af den tilsvarende danske skat, men i 2007 opsagde Danmark ensidigt den i 1972 indgåede dobbeltbeskatningsaftale med Spanien.  Aftalen var primært en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning, men aftalen indeholdt ligeledes en bestemmelse om, at bopælslandet havde retten til at beskatte pensioner hidrørende fra kildelandet (Danmark).

Uanset bortfaldet af dobbelt­beskatningsaftalen bliver kommende danske tilflyttere til Spanien ikke dobbeltbeskattet. Ganske vist skal man indgive selvangivelse til både Danmark og Spanien og i princippet betale skat begge steder. Men den spanske skattelovgivning indeholder bestemmelser om, at skat betalt i udlandet af udenlandsk indkomst kan modregnes i den tilsvarende spanske skat, ikke krone til krone, men med et beløb, der svarer til den skat, der ville være faldet i Spanien på den tilsvarende indkomst. Da de danske skattesatser er højere end de tilsvarende spanske, betyder det i praksis, at den skat, der skal betales til Spanien af disse pensionsindtægter bliver nul.

Anderledes forholder det sig i Frankrig. Her bortfaldt dobbelt­beskatningsaftalen samtidig med den spansk-danske aftale, men Frankrig havde ikke tilsvarende lempelsesregler for skat betalt i udlandet af samme indkomst. Man gennemførte efterfølgende sådanne regler, men kun for andre typer af indkomst end pensioner.  Konsekvensen er, at der i dag sker en reel dobbeltbeskatning i Frankrig af danske pensionisters indkomst, hvilket naturligvis er uholdbart. Der er indgivet klager til EU-Kommissionen, der har lovet at tage sagen op. Tilflytningen til Frankrig fra Danmark er derfor helt stoppet, og mange danske familier er flyttet tilbage til Danmark eller til andre steder i udlandet, bl.a. Spanien, for at undgå op til 80 % beskatning af deres pensioner. I tilgift oplever disse ”franske tilflyt­tere” heldigvis, at den spanske vinter er betydelig mildere end den franske vinter, som et kærkomment plaster på alle deres trængsler.

Kan det betale sig?
Hvis vi igen ser på de spanske skatteforhold vil nogen måske spørge om det overhovedet kan betale sig at melde flytning til Spanien under de nuværende skatteforhold.  Her er det vigtigt at vide, at hvis man opholder sig i landet i mere end 183 dage i et kalenderår, gribes man automatisk af spansk skattepligt, der omfatter skatteyderens globale indtægter. De skattemæssige fordele ved at flytte residensen til Spanien er blevet mindre og er i dag især afhængig af sammensætningen af den skattepligtige  indkomst .

Når vi taler om andre typer af indkomst end pension, vil der ofte være skattebesparelser. Rente­indtægter beskattes i bopælslandet i henhold til EU's rentedirektiv.  I Spanien er satsen fra 21 % til 27 % afhængig af beløbets størrelse, mod typisk 45-55 % i Danmark.

Ønsker man at arbejde som lønmodtager eller selvstændig i Spanien vil man også opleve en lav­ere skatteskala, selv om der er sket forhøjelser det sidste års tid.  Forskellen til den danske skatteskala vil ofte ligge mellem 10 og 15 % afhængig af indkomstniveau, og den skattefri bundgrænse er markant højere i Spanien end den tilsvarende danske.
Til gengæld har Spanien indført nogle andre typer af skat, som ikke for nærværende findes i Danmark. Det drejer sig om formuebeskatning af formuer over 700.000 euro. Der gives et fradrag på  300.000 euro for værdien af den primære bolig. Den del af formuen, der er placeret i den primære bolig, skal således kun medtages med beløbet, der overstiger 300.000 euro for enlige og 600.000 euro for ægtepar.  Formueskatten er kun planlagt til at gælde for formuer ultimo 2011 og ultimo 2012 og skal herefter  helt bortfalde.

En anden særlig skat for residente i Spanien er kapitalvindingsskat ved salg af fast ejendom, som er på mellem 21 % og 27 % afhængig af beløbets størrelse. Her gælder en del særregler.

En løsning trækker ud
Der er ikke udsigt til at en ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Spanien og Danmark etableres i  nær  fremtid. Begge lande kræver retten til at beskatte pensioner, såvel de private om de offentlige. Så vidt det vides, har der fra spansk side været fremsat et kompromisforslag om at landene skal dele pensions-beskatningen, men det har Danmark afvist. Foreningen REDAN (www.redan.es) har gjort et stort lobbyist-arbejde for at få parterne til forhandlingsbordet. Dette er ikke lykkedes endnu, men påvirkning af politikerne i såvel Danmark og Spanien pågår løbende.

Den manglende dobbeltbeskatningsaftale har også skabt en del problemer for danske virksomheder med virke i Spanien, hvilket en række af de centrale folketingspolitikere på det seneste har erkendt.  Samtidig er den danske regering i gang med initiativer til fremrykning af dele af pensionsbeskatningen til indbetalingstidspunktet i stedet for udbetalingstidspunktet, hvilket – alt andet lige – vil kunne lette arbejdet med etablering af en ny dobbeltbeskatningsaftale.

Afslutningsvis vil jeg råde alle, der påtænker at slå sig ned i Spanien, om ikke kun at træffe beslutningen ud fra en økonomisk vurdering. Det afgørende må være at lægge vægt på den samlede livskvalitet, og den er med sikkerhed stor for de mange, der allerede er flyttet  herned.

Bestil Håndbog
Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal